Årsberetning for året 2019

 


 

Årsberetning for året 2018

 


 

 

Årsberetning for året 2018

 

                                                                                                                           Formandens beretning.  

Efter generalforsamlingen 22. februar 2018 holdt tidligere seminarielektor Bjarne Thaarup et interessant foredrag om tidligere forstander på Gedved Seminarium Peter Bojsen.

Foreningens kursus i slægtsforskning startede 7. marts under ledelse af Ebbe Rasmussen. Der var syv deltagere. Kurset blev genoptaget 3. oktober med seks deltagere og sluttede med udgangen af november.

Byvandring i Yding torsdag 3. maj. 65 deltagere.

Udflugt til Stensballegaard onsdag 6. juni.    Formand Jørgen Møller      

Afslutning i arkivet med arkivmedarbejdere og bestyrelse mandag 25. juni.                                                      

Byvandring i Lundum 20. september. 60 deltagere. 

Udflugt til Fussingø 6. oktober. 25 deltagere Det er måden at foretage udflugter på.

Udstillingen om Postkort og bøjler fra en svunden tid har været meget velbesøgt. Stor tak til Ejvin Friis Sørensen, Niels Riis-Vestergaard og Kurt Hartvigsen for det store arbejde i planlægningen og formidlingen af den side af lokalhistorien. Denne udstilling er nu erstattet af en ny udstilling om forsamlingshuse i den tidligere Gedved kommune. Udstillingen blev åbnet mandag 19. november.

Vi afsluttede traditionen tro med et julearrangement i arkivet lokaler, hvor der blev serveret gløgg og æbleskiver. Jørn Andreasen levende fortalte om jul i Østbirk i 1950-erne.

Vi har indgået en aftale med Naturforeningen i Gedved Kommune om at være fælles om at annoncere vores forskellige tiltag.

Vi fortsætter med at udgive vores årsskrift på tryk, fordi vi

anser det for en god måde at fortælle om, hvad foreningen foretager sig ikke mindst af hensyn til de medlemmer, der af forskellige årsager ikke deltager i vores arrangementer. Men det er dyrt, og derfor har vi søgt forskellige fonde om økonomisk støtte. Det har vi fået fra Horsens Folkeblad og SuperBrugsen i Gedved og Østbirk, og det er vi naturligvis meget taknemmelige for.

Der skal lyde en stor tak til arkivets medarbejdere for det store arbejde, som de alle yder. Kurt Hartvigsen har som leder af arkivet sammen med medarbejderne skabt en atmosfære af arbejdsglæde, som gør, at det er rart at komme i arkivet. Ligeledes er der fortsat et tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde mellem bestyrelsen og arkivets medarbejdere. Vi har desværre måttet sige farvel til Vagn Christensen, der i en årrække har lavet et værdifuldt arbejde i arkivet. Så derfor skal der lyde en stor tak til ham for hans indsats.

Vi er som vanligt interesserede i forslag fra foreningens medlemmer, hvad angår aktiviteter, indlæg i årsskriftet og foredragsholdere.

Afslutningsvis skal der også lyde en tak til bestyrelsen for et godt og loyalt samarbejde.

Bestyrelsen siger tak for støtte og opmærksomhed i det forløbne år og håber på et godt foreningsår i 2019.

 

Formand: Jørgen Hansen Møller, Gedved  

Næstformand: Niels Olsen, Tvingstrup 

Kasserer: Erik Winther, Gedved  

Sekretær: Else Vang Jessen, Hovedgård 

Bestyrelsesmedlem: Maren Olesen, Østbirk 

Bestyrelsesmedlem: Gerda Andersen 

Bestyrelsesmedlem: Robert Søkær Lauersen

  1.      1. suppleant: Hanne Skovsgaard , Lundum
  2.      2. suppleant: Per Teglborg, Hovedgård

   


 

Egnshistorisk Forening  

Årsberetning for året 2017

 

Formand Jørgen Møller (stående) slår tonen an til en fællessang.

 

Formandens beretning 

Efter generalforsamlingen 23. februar 2017 holdt museumsinspektør Merete Bøge Pedersen et interessant foredrag om prostitution i byen og på landet i 1800-tallet. 

Allerede ved sidste års generalforsamling blev det nævnt, at tilslutningen til foreningens heldagsudflugter er meget begrænset. Det viste sig igen i forbindelse med den annoncerede heldagsudflugt til  Den  Fynske  Landsby og Danmarks Jernbanemuseum. Det var i forvejen annonceret, at turen gennemførtes, hvis deltagerantallet var på mindst 20, som var smertepunktet, hvis økonomien skulle hænge bare nogenlunde sammen. Desværre var der kun 16 tilmeldte, og turen måtte derfor aflyses. Robert Søkær Laursen, der er jernbaneentusiast, havde lagt et stort arbejde i forberedelsen af at guide os på Jernbanemuseet. Stor tak til ham, selv om der ikke blev brug for hans store viden på det område. 

Det har  naturligvis givet anledning til overvejelser i bestyrelsen. Vi har besluttet, at når vi fremover arrangerer ture, bliver det uden forhåndstilmelding, med mindre der er forhold, der kræver det, og med kørsel i egne biler. Vi vil naturligvis gøre alt, hvad vi kan, for at orientere medlemmerne om den enkelte tur. Det være sig via hjemmesiden, mail og evt. annoncering i Østbirk Avis. 

Til gengæld har de to planlagte byvandringer været en stor succes. Den første gik 29. maj til Hovedgård, hvor sekretær i bestyrelsen Else Vang Jessen i halvanden time viste de ca. 40 deltagere rundt i den ældre del af Hovedgård og gav en særdeles velforberedt og interessant beskrivelse af steder og bygninger. 

Og det samme var tilfældet for byvandringen i Kattrup, hvor 35 deltagere -på trods af, at det styrtregnede- mødte op og deltog i en ca. halvanden times rundvisning, hvor Børge Ditlevsen omhyggeligt beskrev bygninger og steder. 

Torsdag 21. september var vi 24, som besøgte gårdmuseet Stjernholm, hvor vi efter et kort foredrag havde lejlighed til at kigge og mærke på de mange ting og sager med tilknytning til landbruget.    

Torsdag 5. oktober holdt formanden for Stenballe lokalhistoriske Forening Jørgen Hansen et foredrag om Endelave og  Vorsøs historie og øernes tilknytning til Stensballegård. 

Torsdag 2. november holdt tidligere politibetjent Flemming Hansen et foredrag om hans tid som politibetjent, herunder blandt andet ved Rejseholdet. 

Mandag 4. december var der julestue i arkivets lokaler, hvor der blev serveret æbleskiver og gløgg. Halvor Jensen fortalte her om sit liv fra karl på landet til skoleinspektør i Østbirk. 

Byvandringerne i Hovedgård og Kattrup, udflugten til Stjernholm og de fire foredrag er alle refereret på foreningens hjemmeside og i årsskriftet. 

Vi er som vanligt interesserede i forslag fra foreningens medlemmer, hvad angår aktiviteter, indlæg i årsskriftet og foredragsholdere. 

Vi har planlagt to byvandringer. I foråret vil der være en i Yding og til efteråret en til Lundum. Desuden er det planen i forlængelse af det afholdte foredrag om Endelave og Vorsø at arrangere en udflugt til Stenballegård. Vi har også planer om en udflugt til herregården Fusingø. 

Det er en bekostelig affære at få trykt årsskriftet, og vi har i bestyrelsen overvejelser om fremover at stoppe udgivelsen af det på tryk og lade det erstatte af en netudgave, der kan hentes på foreningens hjemmeside.  

Kontingentet har i ca. 10 år været uændret, og blandt andet på grund af stigende posttakster var det nødvendigt at foreslå en kontingentforhøjelse. Kontingentet blev vedtaget fra 2018 at være 125 kr for enkeltmedlemmer og 200 kr. per husstand.                                           

Udstillingen om brugsforeninger i den gamle Gedved Kommune har været meget velbesøgt. Stor tak til Ejvin Friis Sørensen, Niels Riis-Vestergaard og Kurt Hartvigsen for det store arbejde i  planlægningen og formidlingen af den side af lokalhistorien. 

Brugsudstillingen er blevet  udskiftet med en udstilling af postkort fra lokalområdet og træbøjler med lokale navne på. Også her skal der lyde en stor tak til dem, der har trukket det største læs, Ejvin Friis Sørensen, Kurt Hartvigsen og Hans Peter Pedersen. 

Niels Olsen ønskede af beskæftigelsesmæssige årsager at fratræde som formand. Der skal i aften lyde en stor tak til  Niels for mange års engageret og for ham tidrøvende arbejde som formand for foreningen. Men heldigvis forsætter Niels som foreningens næstformand. Gudrun Andreasen, der i en årrække har været foreningens næstformand, valgte at træde ud af bestyrelsen. Gudrun har gjort et stort og meget værdsat arbejde i bestyrelsen, for hvilket hun skal have stor tak. Erik  Børgesen trådte ligeledes ud af bestyrelsen, og også til ham skal der lyde en tak for deltagelsen i bestyrelsesarbejdet. Som nye medlemmer af bestyrelsen valgtes Robert Søkær Laursen og Else Vang Jessen. Hjertelig velkommen til et godt og konstruktivt samarbejde. 

Der skal lyde en stor tak til arkivets medarbejdere for det store arbejde, som de alle yder. Kurt Hartvigsen har som leder af arkivet sammen med medarbejderne skabt en atmosfære af arbejdsglæde, som gør, at det er rart at komme i arkivet. Ligeledes er der fortsat et tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde mellem bestyrelsen og arkivet. 

Ellen Friis stoppede som medarbejder i arkivet i juni. Hun har i flere år –sammen med sin mand Knud- gjort en stor og meget værdsat indsats ikke mindst i forbindelse med ”oversættelse” af tekster skrevet på gotisk til normalt dansk. Tak til dem begge. 

Som nyvalgt formand vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde. 

Bestyrelsen siger tak for støtte og opmærksomhed i det forløbne år og håber på et godt foreningsår i 2018.

 

                                                             Jørgen Hansen Møller