Egnshistorisk Forening i den tidligere

Gedved Kommune

 Nyhedsbrev nr. 5 til vore medlemmer

Indhold:

Omtale af

Heldagsudflugt lørdag 17. juni 2017.

Byvandring i Hovedgård mandag 29. maj 2017.

Byvandring i Kattrup torsdag 17. august 2017.

    Referat fra generalforsamlingen torsdag 23. februar 2017.

    Referat af foredraget ved generalforsamlingen Prostitution i byen

    og på landet i 1800-tallet”. 

    Bestyrelsens konstituering og arkivets medarbejdere.

 

Foredrag ved generalforsamlingen

  I forbindelse med foreningens generalforsamling holdt museumsinspektør Merete Bøge Pedersen en interessant foredrag om prostitution i byen og på landet i 1800-tallet.

Der er en nærmere omtale af foredraget under menupunktet Egnshistorisk Forening / Foredrag.

 

Referat fra generalforsamling 23. februar 2017

På grund af sygdom kunne formanden Niels Olsen ikke deltage i generalforsamlingen. I hans sted indtrådte næstformanden Gudrun Andreasen.

Ud over bestyrelsen deltog ca. 30 medlemmer i generalforsamlingen. Årsagen til det lave deltagerantal var formentlig, at der samme eftermiddag og aften var indtrådt et kraftigt snevejr.

Efter at næstformanden havde budt velkommen:

 

  1. Valg af dirigent.

Ove Andersen blev valg.

  1. Formandsberetning v/Gudrun Andreasen

       Jvf. Årsskrift 2016/17

     Beretningen blev godkendt.

      

  1. Nyt fra arkivet v/Kurt Hartvigsen

           Jvf. Årsskrift 2016/17

          

  1. Årsregnskab v/Erik Winther

          Jvf. Årsskrift 2016/17

     Regnskabet blev godkendt.

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. § 7

På valg: Niels Olsen, Gerda Andersen, Erik Børgesen, Gudrun Andreasen.

Valgte: Niels Olsen, Gerda Andersen, Robert Søkær Laursen og Else Vang Jessen.

     f.   Valg af 2 suppleanter.

           Valgte: Hanne Skovgaard og Per Teglborg.

     g. Valg af 2 revisorer.

Valgte: Niels Riis-Vestergaard og Thøger Jeppesen.

      

     h. Valg af 2 revisorsuppleanter.

         Valgte: Gudrun Andreasen og Erik Børgesen.

i.   Fastsættelse af kontingent.

Erik Winther gjorde opmærksom på, at kontingentet i ca. 10 år har været uændret, og at det blandt andet på grund af stigende posttakster var nødvendigt at foreslå en kontingentforhøjelse.

Kontingentet blev vedtaget fra 2018 at være 125 kr for enkeltmedlemmer og 200 kr per husstand.

j.   Indkomne forslag.

Intet.

k.   Eventuelt.

Jørgen Møller fortalte om heldagsudflugten til Den Fynske Landsby og Danmarks Jernbanemuseum lørdag 17. juni.

Else Vang Jessen orienterede om byvandringen i Hovedgaard mandag 29. maj.

Gerda Andersen fortalte om den planlagte byvandring i Kattrup Torsdag 17. august.

Der gik en tilmeldingsliste til heldagsudflugten rundt.

Efter generalforsamlingen var der en kaffepause, inden aftenens foredragsholder museumsinspektør Merete Bøge Pedersen holdt et interessant foredrag om prostitution i byen og på landet.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:

   Bestyrelsen:

Formand Jørgen Møller                    3029-6307

Næstformand Niels Olsen                2537-1918

Kasserer Erik Winther                       7566-5599

Sekretær Else Vang Jessen             6176-3760

Gerda Andersen                               7566-5009

Maren Olesen                                   7578-1064

Robert Søkær Laursen                     3012-7141

Suppleanter: Hanne Skovsgaard     2020-3054

                     Per Teglborg                2532-1211


 

 

Egnsarkivets bemanding

 

Kurt Hartvigsen                Arkivleder og administration.

 

Ejvin Friis Sørensen        Journalisering af indleverede arkivalier, billeder,

                                            film  og lydbånd. Registrering og arkivering

                                            af  indleverede arkivalier, og lydbånd. Udstilling.

                                            Filmvisning.

Sonja Hagsteen Jensen   Registrering og arkivering af skrevne arkivalier og billeder.

Ingrid Andersen                Registrering og arkivering af skrevne arkivalier og                                                   billeder.

Niels Peter Andersen       Modtagelse af Horsens Folkeblad og Østbirk  Avis/                                                 Østjydsk Avis. Arkivering af avisudklip. Arkivering af                                               materialer i A og B arkiv. Læsesalen.

Hans Peter Pedersen        Læsesalen, registrering og arkivering af bøger.                                                       Modtagelse af  materialer, registrering samt arkivering                                             af materialer i A og B arkiv.  

Vagn Christensen             Slægtsforskning og formidling af egnens historie.

Niels Riis-Vestergaard     Projektopgaver.

Ellen Friis                          Slægtsforskning og oversættelse af Gotisk håndskrift.

Læs mere om Egnsarkivet på: www.gedved-egnsarkiv.dk


                                   

Du er meget velkommen til at omtale -evt. vise- dette nyhedsbrev til andre, som ikke har modtaget det per mail.Nyhedsbrev nr. 4  

Indhold:

Foredrag om Horsens Privatbaner 27. oktober                                                   side 1

Åbning af ny udstilling på arkivet 31. oktober                                                     side 1

Mejeriudstillingen er historie                                                                                side 2

Ny udstilling om brugserne                                                                                   side 2

Fremtidige aktiviteter                                                                                             side 2

Bestyrelsen søger hjælp hos medlemmerne                                                       side 3

Angstrup Station – hvad er det ?                                                                          side 3

Arkivernes dag                                                                                                        side 3

Julemarked i Aktivitetscentret                                                                               side 4

Julegløgg i Egnsarkivet                                                                                          side 4

Medarbejderne på Gedved Egnsarkiv                                                                   side 4

 

Egnshistorisk Forening/Gedved Egnsarkiv og Aktivitetscenter Gedvedhus

inviterer til foredragsaften på Gedvedhus

Torsdag den 27. oktober 2016 kl. 19.00

 

Hardy Nikolajsen, Vrønding, vil med udgangspunkt i bogen ”Horsens Privatbaner, tekster om mennesker, maskiner og mursten” fortælle om de i alt 50 stationsbygninger under Horsens Privatbaner. Vi får fortællinger fra alle fire baner fra Horsens til henholdsvis Juelsminde, Odder, Silkeborg og Thyregod/Ejstrupholm.

 

Der bliver serveret kaffe og kage.

Betaling: Medlemmer: 20,- kr.  - Ikke-medlemmer 50,- kr.

Alle er velkomne.

PS: Der bliver mulighed for at købe Hardy Nikolajsens bog

Se referat fra foredraget under menupunktet Foredrag 

Invitation

 

Medlemmerne inviteres hermed til åbningen af den nye udstilling på Egnsarkivet, Kirkevej 5, Gedved:

”De Gamle Brugser i 150 år”

mandag 31. oktober kl 14.00.

 

Udstillingen kan derefter besøges i arkivets åbningstid, som er hver mandag kl 13.00 – 17.30

Læs om udstillingen side 2Mejeriudstillingen er nu historie

 

Gedved Egnsarkiv har haft stor succes med udstillingen af områdets mejerier. Der har været rigtig mange besøgende, som alene er kommet for at se udstillingen, men så også har aflagt arkivet et besøg ved samme lejlighed.

Det er ikke mindst folk både fra området og fra andre dele af landet, som på en eller anden måde har haft tilknytning til et af mejerierne, der har vist stor interesse for udstillingen. Og der har ikke manglet rosende ord til arkivets medarbejdere for den grundighed, de har lagt for dagen ved udformningen af udstillingen.

Men mejeri-udstillingen er nu historie. Plancherne er pillet ned for at give plads til en ny udstilling om brugsforeningerne.


Ny udstilling: ”De Gamle Brugser i 150 år”

Den nye udstilling, der er på vej – der er fernisering 31. oktober (se forsiden) – er om områdets brugsforeninger.

Dem har der nemlig været mange af – 12 er nu lukkede, mens tre fortsat er markante forretninger i hvert deres område, Gedved, Hovedgård og Østbirk.

Med Grundloven i 1849 fik danskerne ret til at stifte foreninger. Det gav grobund for Danmarks Brugsforeninger, der på en gang både er en folkebevægelse og en forretning.
Brugsbevægelsen var en demokratisk bevægelse, hvor hvert medlem havde en stemme. Brugserne er en del af andelsbevægelen, som har haft stor indflydelse på dannelsen af det moderne Danmark. Brugserne er således også fortællingen om udviklingen i det danske samfund i de seneste 150 år.  På udstillingen er der også medtaget en gennemgang af brugsbevægelsens historie. For uden at kende brugsbevægelsens historie, er det ikke muligt at forstå historien om de lokale brugser.

I begyndelsen havde brugserne kun salg af de mest livsnødvendige madvarer så som gryn, mel og brød. Og brødet udgjorde i starten typisk omkring halvdelen af salget.

Til at begynde med blev der ikke givet kredit og heller ikke solgt snaps. Men da der dengang var godt salg i brændevin (hos købmændene, som også gav kredit) varede det ikke mange år, inden de fleste af brugserne også havde det produkt i butikken, og kredit vandt efterhånden også indpas.

Udstillingen er centreret om de lokale brugsers historie. I arkivets dækningsområde har der været brugsforeninger i byerne Elling,  Gedved, Grumstrup, Kattrup, Lundum, Saaby, Sattrup, Tvingstrup, Vedslet, Vestbirk, Yding, Ørridslev, Hovedgård ,Ørskov og 2 i Østbirk.

I dag er der kun 3 af de nævnte brugser, der har overlevet. Det er SuperBrugsen i Gedved, SuperBrugsen i Hovedgård og SuperBrugsen i Østbirk.

Den enkelte brugs  historie bliver fortalt på plancher med tekst og billeder.

  Gedveds første brugs blev oprettet i 1885. Den havde i perioden 1885-1899 til huse her på Martinsvej 13.


 

 

Fremtidige aktiviteter

Egnshistorisk Forening har haft to vellykkede arrangementer i foråret. Byvandringen i Vestbirk blev et tilløbsstykke, og takket være den kompetente guidning gennem byen af Svend Aage Nørgaard og andre, han havde inddraget, fik alle stort udbytte af vandreturen gennem skolebyen.

Årets forårstur gik til brunkulslejren i Søby med stor tilslutning.

Der var også planlagt en heldagstur i efteråret til Frøslevlejren, men den blev aflyst, da bestyrelsen har konkluderet, at der nok ikke er basis for mere end en heldags udflugt om året.

I hvert fald har bestyrelsen på sit seneste bestyrelsesmøde konkluderet, at der fremadrettet stiles mod en heldagsudflugt i maj/juni samt to byvandringer, en om foråret og en i sensommeren. Den ene af byvandringerne næste år bliver i Hovedgård.

 

Bestyrelsen søger hjælp hos medlemmerne

Navnet ”Gedved Egnsarkiv” har været debatteret på et par bestyrelsesmøder – og for den sags skyld også foreningens navn ” Egnshistorisk Forening i den tidligere Gedved Kommune”.

Årsagen er, at navnene ikke er dækkende.

Arkivet og foreningen dækker den tidligere Gedved Kommune minus Gangsted-Søvind og plus Lundum.

Trods mange panderynker er der ikke kommet geniale ord ud fra bestyrelsesmedlemmerne, og derfor beder vi nu om medlemmernes hjælp til at komme med forslag til navn på både foreningen og arkivet – bestyrelsen er klar til at honorere et godt forslag.

Det ville være fortrinligt, hvis vi kunne have et nyt navn klar til generalforsamlingen, som er fastsat til 23. februar 2017.

 

”Angstrup Station – hvad er det ?

 

Egnsarkivet modtog tidligere på året dette skilt, som har hængt på stationen Hovedgård for år tilbage.

Gedved 07. oktober 2016


 

Arkivernes Dag 12. november


Landet over markerer lokalarkiverne ”Arkivernes Dag” lørdag 12. november. Således også på Egnsarkivet i Gedved, hvor der er åbent kl 10-13, så alle, der ikke har mulighed for at komme i arkivet om mandagen, kan besøge vores efterhånden meget omfangsrige lokalarkiv.
Og så kunne dagen jo også være en lejlighed til at se den nye udstilling om brugsforeningerne i området.
Julemarked i Aktivitetscentret
Egnsarkivet er med, når Aktivitetscentret i Gedved holder julemarked lørdag 19. november.
Egnsarkivet vil ved den lejlighed tilbyde udvalgte bøger til en absolut favørpris.
Klokkeslæt for arrangementet meddeles senere.
Egnshistorisk Forening i den tidligere Gedved kommune
4


Julegløgg i Egnsarkivet


Traditionerne bliver holdt i hævd mandag 5. december på Egnsarkivet. Denne dag serveres der gløgg og æbleskiver til alle, der kommer forbi – og man behøver ikke at have et specielt ærinde for at komme denne dag – det vil glæde både arkivets medarbejdere og bestyrelsen, hvis rigtig mange medlemmer vil kigge forbi denne dag.
Der er åbent kl 13.00-17.30.


Egnsarkivets bemanding


Kurt Hartvigsen Arkivleder.

Sonja Hagsteen Jensen Pengekassen, telefonpasning, klargøring , registrering og arkivering af skrevne arkivalier og billeder.

Ejvin Friis Sørensen Registrering af skrevne arkivalier og billeder, film og lydbånd, udstilling, filmvisning, modtagelse af materialer, klargøring og registrering.

Ingrid Andersen Klargøring, registrering og arkivering af skrevne arkivalier og billeder.

Niels Peter Andersen Læsesalen og modtagelse af HF og ØB/ØJ aviser samt registrering og arkivering af avisudklip. Arkivering af materialer i A- og B arkiv.

Hans Peter Pedersen Læsesalen, registrering og arkivering af bøger.

Vagn Christensen Slægtsforskning og formidling af egnens historie.

Niels Riis-Vestergaard Specialopgaver.

Ellen Friis Slægtsforskning og oversættelse af Gotisk håndskrift. Læs mere om Egnsarkivet på: www.gedved-egnsarkiv.dk 

 


 

 

Gedved 16. april 2016

Nyhedsbrev 3 til vore medlemmer

 

Indhold:

Byvandring i Vestbirk torsdag 28. april.                                    

Udflugt til Brunkulslejrene lørdag 21. maj.                               

Generalforsamlingen 25. februar.                                               

Den nye bestyrelse.                                                                     

Dødsfald.                                                                                      

Egnsarkivets medarbejdere.                                                      

Egnshistorisk Forening i den tidligere Gedved kommune

Byvandring i Vestbirk

Torsdag 28. april kl 19.00

Egnshistorisk Forening fortsætter byvandringerne – denne gang i Vestbirk:

Svend Nørgaard tager os med rundt i Vestbirk og fortæller om husene, institutionerne og menneskene, der har skabt det Vestbirk, vi ser i dag.

 

Mødested: Forsamlingshuset

 

Der sluttes af med kaffe på den gamle højskole.

Alle er velkommen!

Byvandring i Vestbirk

Egnshistorisk Forening har gennem de senere år haft stor succes med byvandringer rundt i foreningens område, som dækker den gamle Gedved Kommune og Lundum. Derfor er der forventning om sædvanlig stor tilslutning, når Svend Nørgaard torsdag 28. april vil vise rundt i Vestbirk og fortælle om husene og de mennesker, der gennem tiderne har betydet meget for byens udvikling.

Vestbirk har altid været kendt som skoleby, og selv om byen for nogle år siden mistede højskolen, har Vestbirk Musik- og Sportsefterskole og Vestbirk Friskole stor betydning for byen.

Men Vestbirk er andet og mere end skolerne, og det kan Svend Nørgaard, der er barnefødt i byen, fortælle meget om.

Byvandringen starter ved Forsamlingshuset og slutter med kaffe på den gamle højskole, og alle – også ikke-medlemmer - er velkommen til at deltage i arrangementet.

 

 

Udflugt til Brunkulslejrene i Søby

Bustur lørdag 21. maj kl 9.00 – ca. 16.00

Brunkulslejrene indeholder noget af det mest spændende Danmarkshistorie fra nyere tid. Det var den jyske udgave af den amerikanske klondike, der tiltrak eventyrlystne folk fra hele landet. Her var muligheder for at tjene godt, hvis man kunne klare det hårde arbejde, men også stor risiko for at sætte det hele til i spil m.m.

Det er de historier vi mest har hørt. Men Brunkulslejrene er også historien om et utroligt sammenhold blandt familierne, hvis en af dem blev ramt af en ulykke under det til tider meget farlige arbejde med brunkullene.

Derfor er udflugten til Brunkulslejrene både en spændende tur i en helt speciel natur og en indlevelse i, hvordan livet var i Brunkulslejrene.

Program:    Kl 09.00              Afgang fra Gedved

Kl 10.00              Ankomst Brunkulslejerne

Kl 10.00              Kaffe

Kl 10:30              Rundvisning v/ Finn Kristensen

Kl 12:30              Frokost (medbragt madpakke)

                          og lejlighed til at kigge på området

Kl 14.00              Afgang til et sted, hvor vi drikker kaffe 

Kl 16.00              Ankomst Gedved.

 

Tilmelding:       Senest 5. maj (men gør det i dag, så du ikke glemmer det)

                             til Jørgen Møller – 3029 6307 / 7566 5244 eller til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Pris:                    250 kr.


Billede fra Brunskulslejrene    


 Billede fra den nyindviede grovsmedje i Søby

 

Uændret kontingent – endnu et år.

Generalforsamlingen 25. februar havde deltagelse af ca. 50 medlemmer.

De godkendte beretningen og regnskabet og genvalgte de tre bestyrelsesmedlemmer der var på valg: Jørgen Møller, Gedved, Eik Winther, Gedved, og Maren Olesen, Østbirk.

Som suppleanter genvalgtes Hanne Skovsgaard, Lundum, og Else Vang Jessen, Hovedgaard, nyvalgtes.

Revisorerne Ole Harby og Niels Riis-Vestergaard genvalgtes med Tøger Jeppesen og Robert Søkjær Laursen som suppleanter.

Kontingentet blev fastsat uændret til 100 kr. for enkeltmedlemmer og 150 kr. pr. husstand. Men kassereren, Erik Winther, gjorde opmærksom på, at det blandt andet på grund af stigende posttakster, kan blive nødvendigt at foreslå en kontingentforhøjelse på næste års generalforsamling.

 

Spændende foredrag.

Efter generalforsamlingen holdt journalist, forlagsredaktør m.m. Ole Sønnichsen et meget spændende foredrag om udvandringen til Amerika.

Han kunne berette om specifikke personer, hvis historie han havde samlet ved besøg i danske og amerikanske lokalarkiver.

Han har skrevet to bøger om den danske udvandring: Drømmen om Amerika og Rejsen til Amerika, og med den viden, Ole Sønnichsen øste af den aften i Gedved, kan der nok være materiale til endnu en spændende bog om den danske udvandring, der for nogle endte med rigdom og berømmelse, men for andre blev det kun hårdt slid i en barsk verden, og nogle vendte hjem til Danmark en oplevelse rigere.

Bestyrelsens sammensætning.

Bestyrelsen har på sit første møde efter generalforsamlingen konstitueret sig med:

Formand:                                                                Niels Olsen, Tvingstrup

Næstformand:                                                        Gudrun Andreasen, Såby

Sekretær:                                                               Jørgen Møller, Gedved

Kasserer:                                                                Erik Winther. Gedved

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:                             Gerda Andersen, Gedved

                                                                               Erik Børgesen, Gedved

                                                                               Maren Olesen, Østbirk

 

Suppleanter (som deltager i bestyrelsesmøderne og – arbejdet):

                                                                              Hanne Skovsgaard, Lundum

                                                                              Else Vang Jessen, Hovedgaard        


           

To dødsfald.

Jytte Hagsten Jensen.

Vores trofaste medarbejder på arkivet, Jytte Hagsten Jensen døde 2. februar.

Jytte har gennem mange år været en skattet medarbejder, både af kolleger og besøgende. Jytte elskede at komme i arkivet. Så længe helbredet tillod det, mødte Jytte i arkivet hver mandag. Hun var altid i godt humør og altid med en sjov bemærkning, som fik smilet og humøret frem hos alle. Hun var fantastik til at byde gæsterne velkommen og guide dem under deres besøg i arkivet. Hun havde en unik viden om Gedved og omegn og løste samvittighedsfuldt de mange forskellige opgaver, som hun blev tildelt, bl.a. telefonpasning og arkivering af avisudklip.

Ole Steen Harby.

Foreningens revisor mangeårige medlem Ole Steen Harby, Gedved, døde 28. marts efter længere tids sygdom.

Ole var et aktivt og meget interesseret medlem af Egnshistorisk Forening i Gedved. Han var i nogle år bestyrelsesmedlem og var senere revisor gennem mange år. Det var altid en stor gevinst at have Ole med på vores ture - med et smittende humør og med en fremragende sangstemme.

 

Æret være Jyttes og Oles minde.

 

 

Egnsarkivets bemanding.

Pr. 1. marts blev Egnsarkivets leder, Kurt Hartvigsen ”fuldtidsansat”, idet han er gået på pension og dermed har fået bedre tid til arkivarbejdet, som han forestår sammen med den trofaste stab, som i øvrigt er blevet udvidet med Hans Peter Pedersen og Niels Riis-Vestergaard.

Bemandingen nu ser således ud:

 

Kurt Hartvigsen                           Arkivleder.

Sonja Hagsteen Jensen              Pengekassen, telefonpasning, klargøring,registrering og arkivering af

                                                       skrevne arkivalier og billeder.

Ejvin Friis Sørensen                     Registrering af skrevne arkivalier og billeder, film og lydbånd, udstilling,

                                                        filmvisning, modtagelse af materialer, klargøring og registrering.

Ingrid Andersen                           Klargøring, registrering og arkivering af skrevne arkivalier og billeder.

Niels Peter Andersen                  Læsesalen og modtagelse af HF og ØB/ØJ aviser samt registrering og

   arkivering af avisudklip. Arkivering af materialer i A- og B arkiv.

Hans Peter Pedersen                  Læsesalen, registrering og arkivering af bøger.

Vagn Christensen                        Slægtsforskning og formidling af egnens historie.

Niels Riis-Vestergaard                 Specialopgaver.

Ellen Friis                                      Slægtsforskning og oversættelse af Gotisk håndskrift.

 

 


 

 Gedved 1. september 2015

Nyhedsbrev 2 til vore medlemmer

Kurt Hartvigsen er ny arkivleder.  

Egnshistorisk Forening har ansat Kurt Hartvigsen (64) som leder af Gedved Egnsarkiv.

Kurt Hartvigsen er født i Østbirk, er bankuddannet og har arbejdet inden for banksektoren indtil 2005.

Siden da har han været bogholder i Huskompagniet.

Frivilligt arbejde og foreningsliv har altid fyldt meget i Kurt Hartvigsens liv.

Som dreng var han med til at starte 4-H-bladet i Østbirk, men det var ikke mindst jernbanen og togene, der optog drengedrømmene i Østbirk.

Det har det i øvrigt gjort lige siden, for lokomotiverne fascinerer fortsat Kurt Hartvigsen, og det var da også hans arbejde og viden om de lokale jernbaner, der for et par år siden førte Gedved Egnsarkiv og Kurt Hartvigsen sammen om udstillingen om Bryrupbanen.

Og jernbanedrift og lokomotiver er fortsat Kurts primære fritids- beskæftigelse.

Kurt Hartvigsen er fortsat på arbejdsmarkedet, men vil så vidt muligt være i arkivet i Gedved mandag eftermiddage.

Fra februar 2016 vil Kurt hellige sig arkivleder-arbejdet og bl.a. tage uddannelsen som arkivleder.

Kurt Hartvigsen bor i Horsens.

 

 Niels byder velkommen til kurt

  Niels Lykkegaard byder her Kurt Hartvigsen velkommen som leder af Gedved Egnsarkiv.

Siden vort samarbejde med Karina M. Christensen stoppede, har Ejvin Friis Sørensen fungeret som arkivleder, godt hjulpet af de dygtige arkivmedarbejdere. 

Egnshistorisk Forening er Ejvin og medarbejderne en stor tak skyldig for deres ekstra indsats i de forløbne måneder. 

Medarbejderne er: Sonja Hagsteen Jensen, Ingrid Andersen, Niels Peter Andersen, Vagn Christensen, Ellen Friis og Jytte Jensen (sidstnævnte har dog måttet stoppe grundet sygdom) – og nu også Kurt Hartvigsen.

Byvandring i Grumstrup 24. september. 

Egnshistorisk Forening fortsætter succesen med byvandringer rundt i Gl. Gedved Kommune og inviterer denne gang til: 

Grumstrup torsdag 24. september kl 18.30

Vi mødes ved forsamlingshuset, og går derefter en tur rundt i byen med fhv. gårdejer Hans Jørgen Winther som guide. 

Hans Jørgen Winther er født og opvokset i Grumstrup, og han hjælper stadig til på gården i Grumstrup, selv om han (80) nu bor ”på aftægt” i Hovedgård. 

Han vil på turen rundt fortælle om husene, om folkene og om landsbylivet før og nu. 

Vi slutter af i Grumstrup Forsamlingshus. 

Invitér gerne naboen eller venner med på byvandringen.

Ny udstilling på vej – om mejerierne 

Udstillingen om tegnværkerne tages nu ned, og en ny udstilling er under forberedelse – om mejerierne. 

Dem var der 10 af i den tidligere Gedved Kommune – det var:

Elling-Ejer, Gangsted, Gedved, Grumstrup. Hovedgård, Møballe, Søvind, Såby, Tvingstrup og Østbirk Andelsmejeri. 

Egnsarkivet er derfor interesseret i, at høre fra folk, som har materiale liggende om disse mejerier – det kan være fotos, papirer, protokoller m.m. – eller mindre remedier, der kan gøre udstillingen mere levende.

Mlkevogn 2 ved 50 rsjubilet 001

 Fra Østbirk Andelsmejeris 50 års jubilæum i 1938.        Manden i midten er Morten Nielsen fra Østbirk Præstegårdsmark

Interir stbirk mejeri 001 1

Interiør fra Østbirk Andelsmejeri.                 Ukendt årstal.

Egnsarkivet ligger allerede inde med en del materiale, men der ligger sikkert stadig en masse rundt i området hos folk, der har været leverandør eller på anden måde haft tilknytning til det lokale andelsmejeri. 

Det materiale vil Egnsarkivet gerne låne i forbindelse med udstillingen – og gerne have overdraget, hvis de pågældende ejere gerne vil skille sig af med materialet. 

Henvendelse om materialer kan ske til Egnsarkivet, som er åbent hver mandag eftermiddag kl 13.00-17.30 eller til arkivleder Kurt Hartvigsen på tlf. 21 43 78 22.

 

Vellykket tur til Hjarnø.

Lørdag 4. juni mødtes godt et dusin medlemmer af Egnshistorisk Forening på P-pladsen ved Gedved Skole for at drage på tur til Hjarnø. 

Det blev en vellykket tur i godt vejr – og frem for alt – med en god fortæller på turen rundt på Hjarnø. 

Rundturen var på ladet af en gummivogn spændt efter en traktor, og turen gik fra ende til anden – en ca. 3 km lang tur rundt på øen, der bl.a. har et meget interessant og varieret fugleliv. 

Der blev gjort mange stop under vejs, hvor guiden med lun jysk underdrivelse fortalte om øens historie, om øboernes problemer. 

Tilbage i tiden var øen beboet af mange søfarere, mens det senere blev landbruget, der var det vigtigste erhverv 

Grundet ekstra omkostninger til at få fragtet både slagtedyr og kornafgrøder til fastlandet er landbruget efterhånden blevet reduceret, så øens landmænd nu har biindtægter, som f.eks. ved at guide turister rundt på øen.

 

 

Okmbord p turistbussen 

Her er selskabet ved at stige ”om bord”

på den lokale ”turistbus”.

 

 

Gravsten med tekst p begge sider 1 

På Hjarnøs kirkegård kunne man bl.a. se

denne noget mærkværdige gravsten

med skrift på begge sider,som en 

af øens beboere ønskede rejst over sig.

 

 

 
       

hiostorien om gravstenen 1 

Deltagerne får her historien om gravstenen.

 

 


 

 

Gedved 15. april 2015

Nyhedsbrev 1 til vore medlemmer

Karina M. Christensen er stoppet som arkivleder

Til jeres orientering har Egnshistorisk Forening og arkivleder Karina M. Christensen stoppet samarbejdet.

Karina meddelte 2. marts, at hun ønskede at stoppe som arkivleder, og denne opsigelse har bestyrelsen taget til efterretning.

Desværre er der siden generalforsamlingen sket en negativ udvikling i vores samarbejde, og i konsekvens heraf valgte Karina at stoppe som leder. Som tingene havde udviklet sig, har bestyrelsen været enig i, at dette har været en nødvendig udgang.

Vi skylder Karina stor tak for den kæmpe indsats, hun har ydet for Egnsarkivet, og vi er ganske bevidste om den betydning, hun har haft for opbygningen af arkivet til det niveau, det har fået, og at hendes fravær – i hvert fald for en tid – vil efterlade et stort hul.

Vi ønsker derfor Karina held og lykke med at finde et nyt job, hvor hendes viden og entusiasme kan blive til gensidig glæde og gavn.

Bestyrelsen har haft et frugtbart møde med medarbejderne på arkivet. Her fik vi tilsagn om, at alle fortsætter, så vi fortsat kan yde den service, vore medlemmer har været vant til – dog nok i et lavere tempo end hidtil, indtil vi finder en ny dynamisk arkivleder.

Denne opbakning siger vi medarbejderne stor tak for.

Vi har igangsat en proces, der gerne skulle munde ud i en aftale med en ny leder, der kan tiltræde nu eller på et senere tidspunkt. Indledningsvis har vi valgt at gøre meget ud af ”job-beskrivelsen”, for selv om det er et ulønnet job, er det et ansvarsfuldt arbejde, en ny leder sætter sig i spidsen for.

Vi har naturligvis kigget os omkring for at spotte en mulig ny arkivleder i vort område, og vi modtager gerne tip fra medlemmerne, hvis de har kendskab til én, der både har den nødvendige interesse, og som de vurderer også ville kunne udfylde posten som leder for vore engagerede medarbejdere på arkivet.

 

Foredragseftermiddag om lokalhistorisk bog

Mandag den 4. maj kl 16.30 – 17.15 vil Søren Skadhede, Horsens, fortælle om bogen ”Erindringsglimt.

Bogen er skrevet af Søren Skadhedes kone, Ingrid Skadhede, og hun fortæller heri om livet på en mindre landejendom i Eriknauer i 30’erne og 40’erne, hvor der ikke var stor rigdom på penge, men masser af mI bogen fortæller Ingrid Skadhede bl.a. om sine ferieoplevelser på Katrinelund i Ørridslev.

Foredraget, der suppleres med illustrationer fra bogen, er placeret på en af arkivets normale åbningsdage, men specielt er valgt mandag 4. maj – 70 året for Danmarks befrielse, og Søren Skadhede vil også i foredraget fortælle om krigen og besættelsen.

Alle interesserede er velkomne til at overvære foredraget, som finder sted i arkivets lokaler.

PS: Ingrid Skadhede har hentet hjælp til bogens udgivelse hos Karina Christensen, Egnsarkivet, og hos Eigil Holm. Det er muligt at købe bogen i forbindelse med foredraget.

 

Velbesøgt aften på Skanderborg Museum

En snes medlemmer af Egnshistorisk Forening havde 18. marts taget imod invitationen til at høre om ”Mosens gåde” på Skanderborg Museum, og her fik de et inspirerende foredrag om fundene i Illerup Ådal/Alken Enge.

Nedenstående ses et billede fra aftenen i Skanderborg: