Facts om Egnshistorisk Forening og Gedved Egnsarkiv

i den tidligere Gedved kommune. 

Egnshistorisk forening og Gedved Egnsarkiv blev stiftet i 1982 og har som formål at fremme kendskabet til egnens historie, f.eks. hændelser og personalehistorie, bebyggelse og veje, institutioner, erhverv og foreninger, og sørge for, at kilderne hertil bliver indsamlet og bevaret for eftertiden.

Plejehjemmet Nørrelide , Gedved,  nu nedlagt som plejehjem.

I de første leveår blev arkivalierne opbevaret på plejehjemmet Nørrelide. Efter adskellige flytninger, først til kælderen på Gedved skole, dernæst til Den gl. Fagforeningsbygning på karolinelundvej i Østbirk og herefter til en erhversbygning på Parellelvej i Gedved, flyttede arkivet i 2010 ind i de nuværende velegnede lokaliteter på Gedvedhus, Kirkevej 5A. Gedved.

Foreningens opgaver varetages af 7 bestyrelsesmedlemmer, som også udgør bestyrelsen for Gedved Egnsarkiv. Ansvaret for Egnsarkivets virke ligger hos arkivets bestyrelse.

Egnsarkivets daglige drift er arkivlederens kompetence- og ansvarsområde. Bestyrelsen vælges af foreningens medlemmer, på den årlige ordinære generalforsamling, som afholdes i februar måned. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Gedved Egnsarkiv indsamler, bevarer og formidler den lokale kulturarv. Omdrejningspunktet er de indsamlede og registrerede skriftlige, fotografiske og film-historiske materialer fra lokalområdet, som arkivet sørger for bliver bevaret under gode og ordentlige forhold, således at materialerne også er til rådighed for vores efterkommere.

Det meste af det materiale (arkivalier), der ligger på lokalarkivet, er afleveret som gaver fra personer, foreninger, virksomheder, gårde, skoler, Gedved seminarium og den tidligere Gedved kommune.

Arkivalier kan have form af fotografier, grammofonplader, folketællinger, kort, lyd- og videobånd, kirkebøger, lægsruller, mikrofilm, optiske og elektroniske diske (f.eks. cd-rom, harddisk, dvd), papir, planer, skifteprotokoller og tegninger. Såvel skriftligt materiale som billeder kan indleveres digitaliseret. Arkivalierne betragtes som offentlige og er sikret offentlig adgang. Det er gratis at benytte egnsarkivet.

Brugerne af egnsarkivet er en meget bred og mangfoldig skare, som udover lokalbeboerne bl.a. omfatter nye tilflyttere, slægtsforskere, forskere, turister, offentlige institutioner og foreninger.

 

Besøgende har ikke adgang til arkivets magasiner, men henvises til, på læsesalen, at benytte de af arkivmedarbejderne udleverede materialer.

 

Takt og tone på arkivet omfatter rygeforbud samt en skånsom behandling af besigtigelse af materialerne, ligesom mad og drikkevarer ikke må nydes ved benyttelse af arkivalierne.

 

Arkivet følger de almindelig lovbestemmelser og tilgængelighedsregler for Statens Arkiver. Tilgængelighedsfristen for et dokument, regnes fra dokumentets oprettelsesdato. Noget af materialet er imidlertid ikke umiddelbart tilgængeligt. Det er typisk arkivalier med personfølsomme oplysninger, hvor der skal gå 75 år, før man må bruge dem. Eller hvis giveren selv har bedt om, at materialet ikke må være tilgængelig før efter en nærmere årrække.

 

En stor del af de billeder, du finder på egnsarkivet og arkiv.dk er fotografiske billeder, hvor der som udgangspunkt er 25 års ophavsret forbilleder taget før 1970,og dermed ingen ophavsret i dag, og 50 år for billeder taget efter 1970.

I enkelte tilfælde kan der være tale om fotografiske værker, hvor ophavsmand og arvinger (fotografen, kunstneren) har ophavsret 70 år efter ophavsmandens død. Det er op til brugeren af billedet / værket, at sikre sig, at der ikke er copyright på de benyttede billeder /værker.

For billeder indlagt på Arkiv.dk gælder normalt de særlige regler, som blev  aftalt  i 2015 mellem  VISDA ( tidligere CopyDan) og SLA. Reglerne fremgår af Arkiv.dk´s hjemmeside.

Egnsarkivet er medlem af "Sammenslutningen af Lokalarkiver - SLA", som siden 1949 har organiseret langt de fleste lokalarkiver i Danmark, således at egnsarkivet bruger de fælles udviklede systemer og vejledninger til arkivdrift, registreringer, edb samt kurser og uddannelse af medarbejderne.

Medarbejderne på Gedved Egnsarkiv, såvel arkivleder som arkivmedhjælpere, er alle frivillige og ulønnede, som bruger et antal timer om ugen på at hjælpe arkivet med de forskellige opgaver.

Alle egnsarkivets medarbejdere har tavshedspligt.

Egnsarkivet i den tidligere Gedved kommune har siden 2010 haft til huse på Kirkevej 5A, 8751 Gedved (samme bygning som aktivitetscenter Gedvedhus - det tidligere rådhus).

Egnsarkivet dækker sognene: Østbirk - Yding (Vestbirk, Såby, Monbjerg og Sattrup), Kattrup - Tolstrup (Gedved-området), Ørridslev - Vedslet (Hovedgård, Tvingstrup, Grumstrup og Ørskov) og omfatter dermed den tidligere Gedved kommune med undtagelse af Søvind sogn samt Lundum. For disse områder findes kirkebøger op til 1960, som nu  kan  findes på internettet

Folketællinger indtil 1940 kan nu findes på internettet og erstatter arkivets mikrofilm med folketællinger. Herudover gamle protokoller og fotografier, samt avisudklip fra Horsens Folkeblad fra 1982 plus aviser og aviser fra områdernes lokalavis Østbirk Avis/ Østjydsk Avis.

 Alle arkivalierne er registreret i "Sammenslutningen af Lokalarkivers" webbaserede program "Arkibas 5",

https://www.facebook.com/groups/1596646670551500.

og de er søgbare her på vores hjemmeside. Tast menupunktet " Søg i  arkivalier " , tast arkiv.dk og gå ind på Gedved  Egnsarkiv.  På samme side er der også mulighed for at taste ind på arkivets mailadresse og sende en besked  og bestille de materialer , som man ønsker at se.

I læsesalen står en del lokalhistoriske skrifter, relevante årbøger samt anden form for opslagsværker.

Egnshistorisk Forening og Gedved Egnsarkiv har fælles bestyrelse, og sammen fremmer og bevarer vi kendskabet til egnens historie.